Εκτύπωση

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

 

Εκρηκτικό περιβάλλον εννοούμε όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού και σκόνης με αέρα. Σε τέτοιες περιοχές πρέπει να εξαλείψουμε τις πηγές ανάφλεξης, επιφάνειες θερμές ή στατικού ηλεκτρισμού οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη στα παραπάνω μείγματα. Όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικά μηχανήματα (κινητήρες, αντλίες, γεννήτριες κ.α) στις παραπάνω περιοχές θα  πρέπει η σχεδίαση και η κατασκευή τους να είναι τέτοια ώστε να αποτρέψουν την δημιουργία κάποιας ανάφλεξης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνες εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται και να εγκριθούν από κάποιο ανεξάρτητο και εξουσιοδοτημένο εργαστήριο. Όσο αφορά  το σχεδιασμό και τις εγκατάστασης αντιεκρηκτικού τύπου θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία . 

 

  

kouti antiekr

box open

kouti diakl 

box diakl

stipiothl

stipiothl op

    

  

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

· Ζώνη 0 (αέρια) : Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα υπάρχουν μόνιμα ή για μεγάλα διαστήματα.

· Ζώνη 20 (σκόνη): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα υπάρχουν μόνιμα ή για μεγάλα διαστήματα.

· Ζώνη 1 (αέρια): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα είναι δυνατόν να υπάρξουν σε κανονική λειτουργία.

· Ζώνη 21 (σκόνη):Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα είναι δυνατόν να υπάρξουν σε κανονική λειτουργία.

· Ζώνη 2 (αέρια): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα  μείγματα μπορούν να υπάρξουν μόνον σε ασύνηθες συνθήκες και για μικρά διαστήματα.

· Ζώνη 22 (σκόνη):Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα μπορούν να υπάρξουν μόνον σε ασύνηθες συνθήκες και για μικρά διαστήματα.


 ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

Χωρίζονται σε δυο ομάδες αέριων:

Ομάδα Ι: Αφορά υπόγεια ορυχεία όπου συναντούμε μεθάνιο και σκόνη άνθρακα.

Ομαδα ΙΙ: Αφορά αέρια σε επίγειες εγκαταστάσεις. Υπάρχουν διάφορες κατηγόριες ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας κάθε αερίου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω αέρια: Μεθάνιο, Ασετιλίνη, Υδρογόνο, Αιθυλένιο, Προπάνιο, κ.α)  

  

 

  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

 

Οι επιφάνειες όπου είναι ζεστές μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη σε εύφλεκτα μείγματα αέριων. Έτσι λοιπόν οι ηλεκτρικές συσκευές ή τα ηλεκτρικά μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα σε περιοχές επικίνδυνες χωρίζονται σε κατηγόριες ανάλογα  με τη θερμοκρασία  που αναπτύσσουν  στην επιφάνεια  τους όταν είναι σε λειτουργία.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑ EN/IEC

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ

T1

450

T2

 

300 / 280 / 260 / 230 / 215

T3

200 / 180 / 165 / 160 

T4

135 / 120

T5

100

T6

85

 

 

  

 ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ

     IEC      

Flamepoof enclosure  Τα ηλεκτρικά μέρη τοποθετούνται σε κιβώτιο ανθεκτικό ώστε να αποτρέπεται η επέκταση εσωτερικής ανάφλεξης στο περιβάλλον.

Ζώνη 1&2  ΕΕxd  EN 50018

Ζώνη 1&2  Εxd IEC60079-1
 

Increased Safety  Τα ηλεκτρικά μέρη κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η δημιουργία σπινθήρων ή θερμών επιφανειών ικανών να προκαλέσουν ανάφλεξη στην εύφλεκτη ατμόσφαιρα.

Ζώνη 1&2  ΕΕxe  EN 50019

Ζώνη 1&2  Εxi IEC60079-7
 

Intrinsic Safety  Μια τεχνική κατά την οποία η ηλεκτρική ενέργεια στην ηλεκτρική συσκεύη ελέγχεται και περιορίζεται ώστε να μην δημιουργηθεί ανάφλεξη.

 

Ζώνη 0,1&2  ΕΕxi  EN 50020

Ζώνη 1&2  Εxi IEC60079-11

Purged and pressurised    Εφόσον πρώτα αφαιρεθεί απο την ηλεκτρική συσκευή η επικίνδυνη ουσία ,μετά συμπιέζεται ώστε να αποφευχθεί η είσοδος της περιβάλλουσας εύφλεκτης ατμόσφαιρας.

Ζώνη 1&2  ΕΕxp  EN 50016

Ζώνη 1&2  Εxi IEC60079-2

Encapsulation    Τα ηλεκτρικά μέρη εγκιβωτίζονται σε κατάλληλο υλικό ώστε να αποφευχθεί η επαφή με την περιβάλλουσα εύφλεκτη ατμόσφαιρα.

Ζώνη 1&2  ΕΕxm  EN 50028

Ζώνη 1&2  Εxm IEC60079-18

Oil Immersion    Τα ηλεκτρικά μέρη τοποθετούνται σε λάδι ώστε να αποκλείεται η δημιουργία σπινθήρων ή θερμών επιφανειών ικανών να προκαλέσουν ανάφλεξη στην εύφλεκτη ατμόσφαιρα. 

Ζώνη 1&2  ΕΕxo  EN 50015

Ζώνη 1&2  Εxo IEC60079-6

Power filling    Τα ηλεκτρικά μέρη περιβάλλονται από λεπτή πούδρα κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία σπινθήρων ή θερμών επιφανειών ικανών να προκαλέσουν ανάφλεξη στην εύφλεκτη ατμόσφαιρα.

Ζώνη 1&2  ΕΕxq  EN 50017

Ζώνη 1&2  Εxq IEC60079-5

No Sparking   Οι ηλεκτρικές επαφές σφραγίζονται ωστέ να μην έρχονται σε επαφή με την εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Δεν δημιουργούνται θερμές επιφάνειες.

Ζώνη 2    ΕΕxn  EN 50021

Ζώνη 2   Εxq IEC60079-15


  

       

   

ΕΠΙΛΟΓΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΥΦΛΕΚΤΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.


Στο παρακάτω πίνακα υπάρχουν λεπτομέρειες των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται σχετικά με την χρήση ηλεκτρικών συσκεύων σε εκρηκτικό περιβάλλον.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΙΝΩΝ

 ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

IEC 60079-14

IEC 60079-10

IEC 60079-1

Προστασία Exd "flamerpoof"

IEC 60079-14

Προστασία Exi "Intrinsically safe"

IEC 60079-14

Προστασία Exe "Increased safety"

IEC 60079-14

Προστασία Exp "Pressurised"

IEC 60079-14

Προστασία Exn "Non sparking"

IEC 60079-14

 

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός αντιεκρηκτικού τύπου πρέπει να συντηρείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΕΧ

Όλες οι ηλεκτρολογικές συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επικίνδυνο περιβάλλον πρέπει να είναι πιστοποιημένες από εξουσιοδοτημένο οργανισμό. Ο κατασκευαστής  υποβάλει δείγμα και σχέδια του συγκεκριμένου υλικού προς έγκριση. Μετά από έλεγχο και βάση των προτύπων ο αρμόδιος οργανισμός εκδίδει Πιστοποιητικό. Ο κατασκευαστής αναφέρεται σε αυτό το πιστοποιητικό για κάθε υλικό που θέτει σε κυκλοφορία για συγκεκριμένη χρήση. 

Με την πιστοποίηση ΑΤΕΧ ελέγχονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για υλικά που προορίζονται για χρήση σε εύφλεκτες ατμόσφαιρες, αναφέροντας τα σχετικά πρότυπα στην κάθε περίπτωση. 

 

                                                                                           


ΣΗΜΑΝΣΗ

· Ex : Αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με το ΑΤΕΧ

· ΙΙ : Κατηγορία αερίων (Επιφανείας)

· 2: Συσκευή κατηγορίας 2,καταλληλη για ζώνη 1.

· G: Κατάλληλο για ατμόσφαιρες με εύφλεκτα αέρια.

 

Η πιστοποίηση CE μπορεί να  χρησιμοποιηθεί εάν και εφ’οσον το υλικό είναι πιστοποιημένο κατά ΑΤΕΧ. Η σχετική πιστοποίηση ΑΤΕΧ καθώς και ο οργανισμός που την έκδωσε επίσης αναφέρεται. 

  

ΕΕx : Πιστοποιητικό για συσκευή αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

· d,e: Τύποι αντιεκρηκτικής προστασίας που χρησιμοποιούνται


· ΙΙ: Κύρια κατηγορία αερίων


· C: Κλάση (υποκατηγορία αερίου)


· Τ4: Κατηγορία θερμοκρασίας επιφανείας