Αντιεκρηκτικού Τύπου Εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε Εγκαταστάσεις Αντι-Εκρηκτικού Τύπου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

Εκρηκτικό περιβάλλον εννοούμε όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού και σκόνης με αέρα. Σε τέτοιες περιοχές πρέπει να εξαλείψουμε τις πηγές ανάφλεξης, επιφάνειες θερμές ή στατικού ηλεκτρισμού οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη στα παραπάνω μείγματα. Όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικά μηχανήματα (κινητήρες, αντλίες, γεννήτριες κ.α) στις παραπάνω περιοχές θα  πρέπει η σχεδίαση και η κατασκευή τους να είναι τέτοια ώστε να αποτρέψουν την δημιουργία κάποιας ανάφλεξης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνες εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται και να εγκριθούν από κάποιο ανεξάρτητο και εξουσιοδοτημένο εργαστήριο. Όσο αφορά  το σχεδιασμό και τις εγκατάστασης αντιεκρηκτικού τύπου θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία . 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

· Ζώνη 0 (αέρια) : Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα υπάρχουν μόνιμα ή για μεγάλα διαστήματα.

· Ζώνη 20 (σκόνη): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα υπάρχουν μόνιμα ή για μεγάλα διαστήματα.

· Ζώνη 1 (αέρια): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα είναι δυνατόν να υπάρξουν σε κανονική λειτουργία.

· Ζώνη 21 (σκόνη):Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα είναι δυνατόν να υπάρξουν σε κανονική λειτουργία.

· Ζώνη 2 (αέρια): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα  μείγματα μπορούν να υπάρξουν μόνον σε ασύνηθες συνθήκες και για μικρά διαστήματα.

· Ζώνη 22 (σκόνη):Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα μπορούν να υπάρξουν μόνον σε ασύνηθες συνθήκες και για μικρά διαστήματα.

 ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

Χωρίζονται σε δυο ομάδες αέριων:

Ομάδα Ι: Αφορά υπόγεια ορυχεία όπου συναντούμε μεθάνιο και σκόνη άνθρακα.

Ομαδα ΙΙ: Αφορά αέρια σε επίγειες εγκαταστάσεις. Υπάρχουν διάφορες κατηγόριες ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας κάθε αερίου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω αέρια: Μεθάνιο, Ασετιλίνη, Υδρογόνο, Αιθυλένιο, Προπάνιο, κ.α)  

  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

 

Οι επιφάνειες όπου είναι ζεστές μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη σε εύφλεκτα μείγματα αέριων. Έτσι λοιπόν οι ηλεκτρικές συσκευές ή τα ηλεκτρικά μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα σε περιοχές επικίνδυνες χωρίζονται σε κατηγόριες ανάλογα  με τη θερμοκρασία  που αναπτύσσουν  στην επιφάνεια  τους όταν είναι σε λειτουργία.

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός αντιεκρηκτικού τύπου πρέπει να συντηρείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΕΧ

Όλες οι ηλεκτρολογικές συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επικίνδυνο περιβάλλον πρέπει να είναι πιστοποιημένες από εξουσιοδοτημένο οργανισμό. Ο κατασκευαστής  υποβάλει δείγμα και σχέδια του συγκεκριμένου υλικού προς έγκριση. Μετά από έλεγχο και βάση των προτύπων ο αρμόδιος οργανισμός εκδίδει Πιστοποιητικό. Ο κατασκευαστής αναφέρεται σε αυτό το πιστοποιητικό για κάθε υλικό που θέτει σε κυκλοφορία για συγκεκριμένη χρήση. 

Με την πιστοποίηση ΑΤΕΧ ελέγχονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για υλικά που προορίζονται για χρήση σε εύφλεκτες ατμόσφαιρες, αναφέροντας τα σχετικά πρότυπα στην κάθε περίπτωση. 

ΣΗΜΑΝΣΗ

· Ex : Αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με το ΑΤΕΧ

· ΙΙ : Κατηγορία αερίων (Επιφανείας)

· 2: Συσκευή κατηγορίας 2,καταλληλη για ζώνη 1.

· G: Κατάλληλο για ατμόσφαιρες με εύφλεκτα αέρια.

Η πιστοποίηση CE μπορεί να  χρησιμοποιηθεί εάν και εφ’οσον το υλικό είναι πιστοποιημένο κατά ΑΤΕΧ. Η σχετική πιστοποίηση ΑΤΕΧ καθώς και ο οργανισμός που την έκδωσε επίσης αναφέρεται. 

ΕΕx : Πιστοποιητικό για συσκευή αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

· d,e: Τύποι αντιεκρηκτικής προστασίας που χρησιμοποιούνται

· ΙΙ: Κύρια κατηγορία αερίων

· C: Κλάση (υποκατηγορία αερίου)

· Τ4: Κατηγορία θερμοκρασίας επιφανείας