Φωτισμός

Αναλαμβάνουμε Εγκαταστάσεις Φωτισμού

Η παρούσα οικονομική ύφεση καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ενεργειακό εκσυγχρονισμό των  επιχειρήσεων μέσω επενδύσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων τους.

Η μείωση ενεργειακών αναγκών θα συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση πάγιων λειτουργικών εξόδων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Επίσης στα πλαίσια μιας ευαισθητοποιημένης περιβαλλοντικά κοινωνίας, αποτελεί χρέος για κάθε επιχείρηση να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παραγωγική και λειτουργική διαδικασία.

Έχουμε αναλάβει και ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό αντικατάστασης φωτισμού παλιάς τεχνολογίας με φωτισμό τεχνολογίας LED που συμβάλει στην μεγάλη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος αποσβένοντας γρήγορα το κεφάλαιο της  επένδυσης με προϊόντα που διαθέτουν πενταετή εγγύηση λειτουργίας.  

 
 

Γενικά
Ο τεχνητός φωτισμός εσωτερικών χώρων αποβλέπει στη συμπλήρωση του φωτισμού ημέρας ,όπου αυτός δεν επαρκεί ή στην πλήρη αντικατάσταση του π.χ το βράδυ. Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να καλύπτει τις φυσιολογικές απαιτήσεις του ατόμου και να δημιουργεί ένα ψυχολογικά ευχάριστο περιβάλλον με τη λιγότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση. Ο σωστός φωτισμός δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα τόσο κοινωνική όσο και οικονομική αφού η ευχαρίστηση, η άνεση, η παραγωγικότητα και η ασφάλεια του ανθρώπου βελτιώνονται με το σωστό φωτισμό. Παράγοντες που πρέπει να λάβει ο μελετητής φωτισμού υπόψη είναι:
Α)Τις φυσιολογικές απαιτήσεις του ατόμου που καθορίζουν:

Α1)Η στάθμη φωτισμού
Α2)Η Θάμβωση
Α3)Η Κατανομή της λαμπρότητας στο χώρο.
Β)Τη ψυχολογική διάθεση του ατόμου που επηρεάζουν:
Β1)Η Θερμοκρασία χρώματος.
Β2)Η Χρωματική απόδοση των λαμπτήρων.
Γ)η οικονομία που καθορίζουν:
Γ1)Η εκλογή της σωστής στάθμης φωτισμού.
Γ2)Η εκλογή του σωστού είδους φωτισμού.
Γ3)Η εκλογή των κατάλληλων λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων.

Τα φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιούνται πρέπει:

Α)Να έχουν ευχάριστο σχήμα και να εναρμονίζονται προς την μορφή του χώρου.
Β)Να διατηρούν τη θερμοκρασία κοντά στους λαμπτήρες και τα όργανα λειτουργίας τους σε χαμηλά επίπεδα.
Γ)Να διανέμουν κατάλληλα τη φωτεινή ροή του λαμπτήρα.
Δ)Να είναι προσιτά για την συντήρηση και τον καθαρισμό τους.

ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Τα είδη φωτισμού ενός χώρου διακρίνονται με βάση τη διανομή της φωτεινής ροής προς τα πάνω και προς τα κάτω σε σχέση με οριζόντιο επίπεδο.

Αμεσος φωτισμός
Το 90-100% της φωτεινής ροής των πηγών στέλνετε άμεσα προς τα κάτω και 0-10% προς τα πάνω στο επίπεδο εργασίας.
Εμμεσος φωτισμός
Είναι το αντίθετο του άμεσου. Το 90-100% της φωτεινής ροής στέλνετε προς την οροφή και 0-10% προς τα κάτω, με ανάκληση επιστρέφει στο επίπεδο εργασίας.
Ομοιόμορφος φωτισμός
Το 40-60% της φωτεινής ροής προς τα πάνω και το 40-60% προς τα κάτω.
Ημιέμμεσος φωτισμός
Το 60-90% της φωτεινής ροής προς τα πάνω και το 10-40%προς τα κάτω.