Δορυφορικά Κεραίες

Αναλαμβάνουμε Εγκαταστάσεις Δορυφορικών Συστημάτων και Κεραίες

Η χρήση δορυφόρων επέτρεψε τη μετάδοση τηλεοπτικών σημάτων σε πολλά μέρη της Γης.
Η μετάδοση αυτή γίνεται με τη βοήθεια μικροκυμάτων με συχνότητα πάνω από 10 δισεκατομμύρια Hz. Μεγάλες δορυφορικές κεραίες στέλνουν το σήμα στο δορυφόρο, απ' όπου αναμεταδίδεται προς τη Γη και συλ-λαμβάνεται από οικιακές δορυφορικές κεραίες.
Τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη γνωρίζει και η τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (καλωδιακή τηλεόραση), κυρίως στις Η.Π.Α.

Τα μικροκύματα μεταφέρουν πάρα πολλές πληροφορίες. Μικρά κάτοπτρα εστιάζουν τα κύματα αυτά συγκεντρώνοντας τα σε δέσμες, με την βοήθεια των οποίων συνδέονται τηλέφωνα, τηλεοράσεις και υπολογιστές.

Η κεραία, αφού ανιχνεύσει τα μικροκύματα που κυκλοφορούν στον χώρο, τα στέλνει σε μια διάταξη στην άκρη του καλωδίου όπου ένας ενισχυτής, υψηλών προδιαγραφών, πολλαπλασιάζει την ένταση του ασθενούς σήματος χωρίς να το παραμορφώνει.
Η ίδια διάταξη ελαττώνει τη συχνότητα του σήματος και το στέλνει, μέσο του καλωδίου, στον τηλεοπτικό μας δέκτη.