Όροι Χρήσης

Αυτή η σελίδα μπορεί να περιλαμβάνει δικαιώματα ιδιοκτησίας . Παρακαλούμε να διαβάσετε και να ακολουθήσετε αυτούς τους όρους.
Πνευματικά δικαιώματα
Οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να “κατεβάζουν” ή να εκτυπώνουν τα περιεχόμενα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα για προσωπική τους χρήση, αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς, δεδομένου ότι δεν τροποποιούν ή αλλοιώνουν το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν διαγράφουν τις ενδείξεις των πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, αποσταλούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορική χρήση, χωρίς την έγγραφη έγκριση της “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)”. Η “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” έχει την πλήρη ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα όλων των περιεχομένων της ιστοσελίδας.
Αποστολή στοιχείων στην “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)”
Η “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” δεν επιθυμεί να λαμβάνει εμπιστευτικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες πνευματικής σας ιδιοκτησίας μέσω της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε πολύ να έχετε υπόψη ότι όλα τα στοιχεία που μας στέλνετε ΔΕΝ θεωρούνται εμπιστευτικά. Στέλνοντας στην “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες, δίνετε αυτόματα στην “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, τροποποιήσει, μεταφέρει και διανέμει. Επίσης συμφωνείτε ότι η “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις ιδέες, τεχνογνωσίες ή τεχνικές που έχετε στείλει για οποιαδήποτε χρήση.
Αξιοπιστία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ”, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Οι συνδέσεις που υπάρχουν εδώ, θα σας οδηγήσουν εκτός της ιστοσελίδας της “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” (https://www.netwar.gr). Οι ιστοσελίδες που είναι συνδεδεμένες με την “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” δεν ελέγχονται από την “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)”. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα και τις συνδέσεις που έχουν αυτές οι ιστοσελίδες. Η σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες δεν σημαίνει ότι η “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” συμφωνεί με αυτές.
Αποποίηση ευθύνης
Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μπορεί να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των στοιχείων ή της αξιοπιστία από τις συμβουλές, απόψεις, δηλώσεις ή άλλου είδους πληροφορίες αναγράφονται ή διανέμονται μέσα από την ιστοσελίδα. Αποδέχεσθε ότι η λήψη αυτών των συμβουλών, απόψεων, δηλώσεων ή πληροφοριών γίνεται με τη δική σας ευθύνη. Η “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” διατηρεί το δικαίωμα, στη δική της ευχέρεια, να διορθώσει πιθανά λάθη ή ελλείψεις σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας. H “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” μπορεί να κάνει οποιοδήποτε αλλαγή στην ιστοσελίδα, στις πληροφορίες, προϊόντα, προγράμματα, υπηρεσίες ή τιμές που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, χωρίς προειδοποίηση.
Όλες οι πληροφορίες καθώς και τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” παρέχονται “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ”, χωρίς την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει έμμεσα ή έμμεσα, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας.